Domov - Oblasti podpory

Oblasti podpory

Sociálna a zdravotná pomoc

Podporou partnerskej organizácie Slovenský Červený kríž prispieva Nadačný fond Kaufland k skvalitňovaniu terénnej sociálnej služby a podpore personálneho zabezpečenia jej aktivít. Autá terénnych sociálnych služieb využívajú seniori, onkologickí pacienti, imobilní ľudia, ale aj mamičky s chorými deťmi či starší ľudia v ťažko dostupných oblastiach. Skrývajú sa za nimi mnohé príbehy a neraz aj neľahké osudy.

Sociálna pomoc

„Našou snahou je, aby sa ľudia, ktorí takéto terénne sociálne služby potrebujú, mali na koho obrátiť. Vďaka dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou Kaufland a Nadačnému fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu sme nové vozidlá dostali už do mnohých regiónov. Želáme si, aby tisíce ďalších najazdených kilometrov okrem prepravy naďalej prinášali ľuďom nádej a psychickú podporu.“

Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža
Sociálna a zdravotná pomoc

Choroby obehovej sústavy, respektíve srdcovo-cievne ochorenia tvoria na Slovensku takmer polovicu príčin všetkých úmrtí. K vyše 8-tisícom prípadom zástavy srdca za rok je vysielaná Záchranná zdravotná služba (ZZS). Život zachraňujúce AED prístroje, preto rozmiestňujeme do všetkých kútov Slovenska vďaka spolupráci s občianskym združením Záchrana. Defibrilátory sú verejne prístupné a slúžia na okamžitý zásah pri zástave srdca. Mestá a obce sú vyberané na základe údajov od Operačného strediska ZZS SR ako kritické z pohľadu neskorého príjazdu záchrannej služby.

Každoročne otvára Nadačný fond grantovú výzvu pre nízkoprahové centrá a centrá s nízkoprahovými programmi pre deti a mládež. Cieľom je, aby sa deti a mladí ľudia mohli vzdelávať, zmysluplne tráviť svoj voľný čas a spoznať nových kamarátov v prijímajúcom a bezpečnom prostredí. Vďaka odborníkom a odborníčkam v centrách sa deti a mládež dostanú aj k bezplatnému poradenstvu, pomoci pri riešení ich problémov, prípadne ku krízovej intervencii.

Sociálna a zdravotná pomoc

Podpora dobrovoľníctva

Dobrovoľníctvo vnímame ako jeden z pilierov uvedomelej a rozvinutej spoločnosti. Jeho podporou chceme prispieť k vytváraniu priaznivého dobrovoľníckeho prostredia na Slovensku. Prostredníctvom Platformy dobrovoľníckych centier, podporujeme projekt s názvom Angažovaná škola, ktorý vychováva deti z materských, základných a stredných škôl k dobrovoľníctvu (tzv. service learning). Zapojené školy rozvíjajú aktivity určené rôznym komunitám a od raného veku vedú deti k aktívnemu občianstvu. Pri ich činnosti, poskytujeme podporu aj dobrovoľníckym centrám pôsobiacim v každom kraji Slovenska.

Podpora dobrovoľníctva

Takisto sme partnerom národného oceňovania dobrovoľníkov s názvom Srdce na dlani. Každoročné oceňovanie je vyjadrením vďaky všetkým tým, ktorí svoj čas venujú pomoci druhým bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu. Výnimočné skutky zo strany dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa oceňujú na úrovni krajskej ako aj národnej.

Podpora dobrovoľníctva

„Srdce na dlani je oceňovanie výnimočných príkladov dobra zo Slovenska. Ocenenie a poukázanie na dobrovoľnícke činy, ktoré menia komunity, smeruje k posilňovaniu statusu dobrovoľníctva v spoločnosti.“

Dominika Hradiská, výkonná riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií

Podpora pestrého a vyváženého stravovania

Podpora pestrého a vyváženého stravovania prirodzene nadväzuje na aktivity spoločnosti Kaufland v tomto smere. Je to predovšetkým projekt Čerstvé hlavičky, ktorý poskytuje základným a materským školám ovocie a zeleninu počas školského roka, spolupráca so Slovenskou obezitologickou asociáciou či Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v oblasti osvety či znižovanie soli, tuku a cukru v produktoch vlastných značiek.

Podpora pestrého a vyváženého stravovania

Nadačný fond Kaufland podporuje činnosť občianskeho združenia Skutočne zdravá škola v snahách o zmenu stravovacích návykov u detí, o zmenu stravovania v školskom prostredí a súvisiacej legislatívy či snahu vzdelávať a šíriť osvetu v tejto téme. Deje sa tak prostredníctvom bezplatných webinárov na rôzne témy týkajúce sa pestrej a vyváženej stravy či cez interaktívne workshopy a prácu s deťmi priamo na školách.

Od prevencie k riešeniu dôsledkov…

Správa OECD o stave verejného zdravia na Slovensku z roku 2021, uvádza obezitu ako jeden z rizikových faktorov strednej dĺžky života. Tá je u nás na vzostupe ako u detí, tak aj u dospelých a jej miera je vyššia ako je priemer EÚ. Aj to je dôvod prečo sme sa rozhodli podporiť vznik Linky obezity, pod hlavičkou Slovenskej obezitologickej asociácie, ktorá poskytuje bezplatnú konzultáciu pre ľudí trpiacich nadváhou a pomôže komukoľvek na Slovensku spraviť prvý krok v boji s týmto ochorením.

Podpora pestrého a vyváženého stravovania

Grantové výzvy

Niekoľkokrát do roka otvárame grantové výzvy, vďaka ktorým sa môžu realizovať rôzne verejnoprospešné projekty či poskytnúť individuálna podpora. Pozrite si naše aktuálne výzvy.

Viac info o výzvach